Umowa najmu nosidełka turystycznego Deuter Kid Comfort PRO

 

zawarta dnia……………………..…….. w ………….……………….. pomiędzy

 

Imię i nazwisko:                  ……………………………….

Adres:                                   ul.Kościuszki 3J/B     32-020 Wieliczka

Telefon:                                695 455 131

 

a

 

Imię i nazwisko:    …………………………………….………………………………………………………..

Nr dowodu:           ……………………………………….……………………………………………………..

Telefon:                 ….……..…………………………………………………………………………………..

 

Przedmiotem Umowy jest oddanie Klientowi do użytkowania nosidełka turystycznego

Deuter Kid Comfort PRO (wraz z pokrowcem przeciwdeszczowym) – 1 szt.

Nosidełko jest w pełni sprawne i nie posiada uszkodzeń (z wyjątkiem rys na stelażu) a Najemca to potwierdza.

 

Koszt najmu wg cennika:

27 zł/dzień przy wypożyczeniu na 3 lub więcej dni,

30 zł/dzień przy wypożyczeniu na 2 dni,

37 zł/dzień przy wypożyczeniu na 1 dzień.

 

Wynagrodzenie za najem będzie płatne przy zwrocie sprzętu.

 

W przypadku uszkodzenia/zdekompletowania nosidełka w okresie najmu, Najemca zobowiązany jest według wyboru Wynajmującego do uiszczenia kwoty odpowiadającej wartości kosztów naprawy wraz z zakupem brakujących elementów bądź do zakupu wypożyczonego sprzętu za cenę odpowiadającą wartości sprzętu na dzień wypożyczenia tj. kwotę 1000,00 zł. Nie zwalnia to Najemcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za najem.

 

W przypadku nie oddania nosidełka w ustalonym wg umowy terminie (bez wcześniejszego uzgodnienia) naliczana jest opłata w wysokości 30 zł za każdy dzień opóźnienia.

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony: ………… dzień / dni.

 

Data zwrotu: ……………..

 

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Umowa zostaje zawarta w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

 

 

…………………….…..                                                                      ……………….……………………….

(Podpis)                                                                                                           (Podpis Klienta)

Regulamin Wypożyczalni znadjujący się na stronie internetowej www.wypozycz-nosidelko.pl jest integralną częścią niniejszej Umowy Najmu.