Umowa najmu nosidełka ergonomicznego Tula Standard/Toddler

zawarta dnia ………………….…..  w Wieliczce pomiędzy

Imię i nazwisko:               ………………………..

Adres:                                ul.Kościuszki 3J/B 32-020 Wieliczka

Telefon:                             695 455 131

a

Imię i nazwisko:                  ………………………………………………………………………………..

Adres:                                 ……………………………………………………………………………….

Nr dowodu:                         ………………………………………………………………………………..

Telefon:                               .……………………………………………………………………………….

Przedmiotem Umowy jest oddanie Klientowi do użytkowania nosidełka ergonomicznego Tula – 1 szt.

Nosidełko jest w pełni sprawne i nie posiada uszkodzeń, a Najemca to potwierdza.

Koszt najmu wg cennika:                  7 zł/dzień przy wypożyczeniu na 3 lub więcej dni, 

                                                             8 zł/dzień przy wypożyczeniu na 2 dni,

                                                            10 zł/dzień przy wypożyczeniu na 1 dzień.

Wynagrodzenie za najem będzie płatne przy zwrocie nosidełka.

W przypadku uszkodzenia/zdekompletowania nosidełka w okresie najmu, Najemca zobowiązany jest według wyboru Wynajmującego do uiszczenia kwoty odpowiadającej wartości kosztów naprawy wraz z zakupem brakujących elementów bądź do zakupu wypożyczonego sprzętu za cenę odpowiadającą wartości sprzętu na dzień wypożyczenia tj. kwotę 300,00 zł. Nie zwalnia to Najemcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za najem.

W przypadku nie oddania nosidełka w ustalonym wg umowy terminie (bez wcześniejszego uzgodnienia) naliczana jest opłata w wysokości 30 zł za każdy dzień opóźnienia.

Umowa zostaje zawarta na czas określony ………… dni.

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Umowa zostaje zawarta w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

 ………….………..                                                                                   ………………………………..

     (Podpis)                                                                                                 (Podpis Wypożyczającego)

Regulamin Wypożyczalni znajdujący się na stronie internetowej www.wypozycz-nosidelko.pl jest integralną częścią niniejszej Umowy Najmu.

 

Umowa najmu nosidełka turystycznego Deuter Kid Comfort  III

zawarta dnia ………………………………  w Wieliczce pomiędzy

Imię i nazwisko:           ……………………………….

Adres:                            ul.Kościuszki 3J/B     32-020 Wieliczka

Telefon:                         695 455 131

a

Imię i nazwisko:           …………………………………………………………………………………………..

Adres:                           …………………………………………………………………………………………..

Nr dowodu:                   …………………………………………………………………………………………..

Telefon:                         …………………………………………………………………………………………..

Przedmiotem Umowy jest oddanie Klientowi do użytkowania nosidełka turystycznego Deuter Kid Comfort III (wraz z pokrowcem przeciwdeszczowym) – 1 szt.

Nosidełko jest w pełni sprawne i nie posiada uszkodzeń (z wyjątkiem rys na stelażu) a Najemca to potwierdza.

Koszt najmu wg cennika:                17 zł/dzień przy wypożyczeniu na 3 lub więcej dni,

                                                          23 zł/dzień przy wypożyczeniu na 2 dni,

                                                          25 zł/dzień przy wypożyczeniu na 1 dzień.

Wynagrodzenie za najem będzie płatne przy zwrocie  sprzętu.

W przypadku uszkodzenia/zdekompletowania nosidełka w okresie najmu, Najemca zobowiązany jest według wyboru Wynajmującego do uiszczenia kwoty odpowiadającej wartości kosztów naprawy wraz z zakupem brakujących elementów bądź do zakupu wypożyczonego sprzętu za cenę odpowiadającą wartości sprzętu na dzień wypożyczenia tj. kwotę 750,00 zł. Nie zwalnia to Najemcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za najem.

 

W przypadku nie oddania nosidełka w ustalonym wg umowy terminie (bez wcześniejszego uzgodnienia) naliczana jest opłata w wysokości 30 zł za każdy dzień opóźnienia.

Umowa zostaje zawarta na czas określony ………… dni.

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Umowa zostaje zawarta w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

………….………………………                                                       ….………….………………………     

             (Podpis)                                                                      (Podpis Wypożyczającego)

Regulamin Wypożyczalni znajdujący się na stronie internetowej www.wypozycz-nosidelko.pl jest integralną częścią niniejszej Umowy Najmu.