Umowa najmu nosidełka ergonomicznego Tula Standard/Toddler

 

zawarta dnia  ………………….. w ………………………….  pomiędzy

 

Imię i nazwisko:                           …………………………………….

Adres:                                          ul.Kościuszki 3J/B     32-020 Wieliczka

Telefon:                                        695 455 131

 

a

 

Imię i nazwisko:                  ………………………………………………………………………………..

Nr dowodu:                         ………………………………………………………………………………..

Telefon:                               .……………………………………………..………………………………….

 

Przedmiotem Umowy jest oddanie Klientowi do użytkowania nosidełka ergonomicznego Tula – 1 szt.

Nosidełko jest w pełni sprawne i nie posiada uszkodzeń, a Najemca to potwierdza.

 

Koszt najmu wg cennika:

10 zł/dzień przy wypożyczeniu na 3 lub więcej dni,

15 zł/dzień przy wypożyczeniu na 2 dni,

20 zł/dzień przy wypożyczeniu na 1 dzień.

 

Wynagrodzenie za najem będzie płatne przy zwrocie nosidełka.

 

W przypadku uszkodzenia/zdekompletowania nosidełka w okresie najmu, Najemca zobowiązany jest według wyboru Wynajmującego do uiszczenia kwoty odpowiadającej wartości kosztów naprawy wraz z zakupem brakujących elementów bądź do zakupu wypożyczonego sprzętu za cenę odpowiadającą wartości sprzętu na dzień wypożyczenia tj. kwotę 300,00 zł. Nie zwalnia to Najemcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za najem.

 

W przypadku nie oddania nosidełka w ustalonym wg umowy terminie (bez wcześniejszego uzgodnienia) naliczana jest opłata w wysokości 30 zł za każdy dzień opóźnienia.

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony ………… dni.

 

Data zwrotu: ……………..

 

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Umowa zostaje zawarta w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

…………….…………..                                                                        ……………………………………..

(Podpis)                                                                                                  (Podpis Klienta)

 

 

Regulamin Wypożyczalni znajdujący się na stronie internetowej www.wypozycz-nosidelko.pl jest integralną częścią niniejszej Umowy Najmu.